Search
imgschoolfoto
imgLytse Mienskip
img2

MR / GMR / OV


Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR.) is een orgaan, waarbij ouders betrokken worden bij het onderwijskundig beleid van de school. De MR wettelijk verplicht en het officiële overlegorgaan met het bestuur. De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De directeur is adviseur van de MR en kan op verzoek bij de vergaderingen uitgenodigd worden. De leden worden op de zakelijke ouderavond door de ouders gekozen. De leerkrachten kiezen binnen de teamvergadering wie van hen in dit orgaan zitting nemen. Via de MR hebben ouders en leerkrachten inspraak in het schoolbeleid. De oudergeleding van de MR is de spreekbuis van de ouders. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR is in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) vertegenwoordigd door twee MR-leden. Eén vanuit de oudergeleding en één vanuit de personeelsgeleding. In de GMR worden het schooloverstijgend beleid besproken en vastgesteld.

Oudervereniging

De Oudervereniging is een groep van zes gekozen ouders, die helpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten in en om school. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld het schoolkamp, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de feestelijke ouderavond. Om deze activiteit te kunnen organiseren, komt de OV regelmatig samen, waarvan enkele malen met een afvaardiging van het schoolteam. Een afvaardiging van de MR is ook vertegenwoordigd. De OV houdt zich vooral bezig met de praktische uitvoering van activiteiten, maar denkt en praat ook mee over andere zaken die de school aangaan en kan ook advies geven aan de MR. De zittingsduur is drie jaar, daarna is men herkiesbaar voor nog een periode van drie jaar. Bij een vacature kan iedere ouder zich aanmelden voor een OV-functie, maar de OV kan ook zelf actief op zoek gaan naar kandidaten en hen benaderen. Bij een verkiezing wordt er schriftelijk gestemd.