Search
imgschoolfoto
imgLytse Mienskip
img2

Onze school

Naam

Onze school heeft de naam "De Lytse Mienskip" gekregen.

Via een oproep in de school- dorpskrant zijn naamsuggesties gevraagd en daaruit is genoemde naam gekozen.

Hiermee wordt aangegeven, dat onze school een kleine school in een eveneens kleine dorpsgemeenschap (van ruim 400 inwoners) is.

De Lytse Mienskip wil een school zijn waar leerlingen, ouders en leerkrachten graag komen, waar men zich veilig voelt en gerespecteerd wordt, waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen werken van uit een opgebouwde vertrouwensrelatie, in een goede werksfeer.

Situering

In 1613 moet volgens oude doop- en trouwboeken de eerste schoolmeester in Haskerhorne hebben gewoond. Uit boeken van de Kerkvoogdij is duidelijk geworden, dat in 1723 het jaarsalaris van de schoolmeester 20 Carolus guldens bedroeg, terwijl per leerling f 1 schoolgeld betaald moest worden.

De schoolmeester had een vrije woning, maar was ook nog koster en voorzanger, klokluider en kerkpad- en kerkhofwieder.

Er was alleen 's winters school, 's zomers ging men turfgraven, hooien, belasting innen en klusjes doen.

In 1806 werd de school afgebroken en vernieuwd en eveneens met riet gedekt. Men ging toen ook het hele jaar naar school. Uitbreiding tot 2 lokalen vond plaats in 1873.

In 1933 werd het plan opgevat de school per 1 april 1934 te sluiten. Via een beroep in de gemeenteraad en zelfs na een bezoek van o.a. een afgevaardigde van Dorpsbelang aan de Raad van State blijft de school voortbestaan met op dat moment 53 leerlingen.

In 1957 werd het huidige schoolgebouw betrokken en in 1984 vond uitbreiding plaats met een gemeenschapsruimte, waarin per 1 augustus 1984 de kleuters werden gehuisvest.

Door gebruik te maken van de zgn. Verruimingswet behoefde hiermee niet gewacht te worden tot 1 augustus 1985. Voorheen ging het overgrote deel van de kleuters naar de neutraal bijzondere kleuterschool in Oudehaske.

In 2007 vond de laatste ingrijpende verbouwing plaats. De oude lokalen werden opgeknapt, het personeel kreeg een eigen ruimte, de directeur en intern begeleider een eigen kantoor, maar de belangrijkste verbeteringen bestonden uit een mooi ruim leslokaal voor de kleutergroepen, met daaraan gekoppeld een multifuntionale ruimte waar de kleuters kunnen gymnastieken, de oudere kinderen kunnen knutselen en waar tussen de middag de overblijf een gezellig plekje vindt. Voor de bovenbouw werd een eigentijds lokaal gerealiseerd, waarin het digitale schoolbord een prominente plaats gekregen heeft.

Tijdens de verbouw werd met hulp van de ouders het schoolplein opgeknapt, uitgebreid en van speeltoestellen voorzien.

Met deze laatste verbouwing werd onze school een goede en plezierige leerplek voor de kinderen, klaar voor de toekomst, klaar voor modern onderwijs.

Richting

"De Lytse Mienskip" is een openbare school.

Dat wil zeggen, dat de school rechtstreeks wordt bestuurd door de overheid. Ons bestuur is de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Skarsterlân. Net als op alle andere openbare scholen laten wij in principe alle kinderen toe. De kinderen, ouders en leerkrachten van onze school hebben verschillende opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, zoals iedereen in de maatschappij. Onze school schenkt aandacht aan die uiteenlopende denkbeelden en meningen. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing verzwijgen wij niet, maar gebruiken wij juist actief als uitgangspunt voor ons onderwijs. Onderwijs geven gaat dan ook verder dan het aanleren van vaardigheden als rekenen, lezen en schrijven. Op deze wijze scheppen wij gunstige voorwaarden voor een harmonieuze ontwikkeling van de leerlingen met het doel op te groeien tot volwassenen, die ondanks verschillen goed met elkaar overweg kunnen. Dit vormt de leerlingen en het stelt ze in staat goed te kunnen omgaan met waarden, die van groot belang zijn in de samenleving, zoals: vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, samenwerking en tolerantie.

Aan groep 5 t/m 8 wordt één keer per week een les geestelijke stromingen gegeven.
Hiervoor komt mw. M. de Jong uit Joure. Zij werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Kerk Nederland van Vegelinsoord- Oudehaske- Haskerhorne

Openbaar Onderwijs : Samen, niet apart!